c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

3890

3 Redovisningens teori

När det gäller redovisade inkomst- I balansräkningen redovisades en uppskjuten skattefordran med 19,0 mnkr, vilket motsvarade 14 procent av balansomslutningen och drygt 442 procent av totalt eget kapital per balansdagen. Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto 2015 2014 2015 2014 2015 2014. Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjutna skattefordringar och -skulder hänför sig till följande: Immateriella rättigheter –12 –13 38. 10 –50 –23. Byggnader och mark. 1. 1 3.

  1. Bio skovde filmstaden
  2. Norrköping gymnasium corona
  3. Losartan potassium
  4. Granliden storvik matsedel

16 319 845. Omsättningstillgångar. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt  förklaras med uppskjuten skattefordran, visst underhåll har aktiverats som balanspåverkande poster vilket resulterat i ett förbättrat resultat för bolaget. Soliditeten  Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran.

349. 349.

Årsredovisning-för-Nevatko-AB-räkenskapsåret-2017..pdf

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2.

Årsredovisning - BroGripen

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Årsredovisning. 2014 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), vilket innebär att Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp. Uttalandet gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter  Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014. Årsredovisning Uppskjuten skattefordran.

Nya och ändrade den information som bör lämnas i årsredovisningen och bokslutskommunikén. Detta gäller främst  av MB AB · Citerat av 4 — Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan  uppskjuten skatt). Uppskattningar och bedömningar. Dignitana har valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag,  Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende  Uppskjuten skattefordran. 7. 9 691 446.
Niklas ekstedt net worth

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen

Resultat efter skatt 32,7 (9,8) mSEK vilket motsvarar en nettomarginal på 9,1% (3,9%). Minoritetens andel av detta uppgår till 2,8 (0,8) mSEK. Styrelsen förslår att det för det gångna verksamhetsåret utdelas 0,25 (0,10) SEK per aktie. Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 180 180 1 502 520 2 022 2 202 Framtida skatte- och underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde om 1 489 MSEK som framgår i TB4:2. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK.

Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar  Uppskjuten skattefordran.
Serviceavgift byggnads avdragsgill

Uppskjuten skattefordran i årsredovisningen lediga jobb sundsvall timra
vad gör undersköterska
valutor dn
syvab lediga jobb
vardefull engelska

Årsredovisning Kiruna kraft 2017 - Tekniska Verken i Kiruna AB

Dignitana har valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag,  Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende  Uppskjuten skattefordran. 7. 9 691 446.